Manga tạm hoãn từ tháng 09 năm 2015 do vấn đề sức khỏe của tác giả