Tạp chí tuần san Shōnen đã có “một thông báo quan trọng” về manga vào ngày 25 tháng 01