Buổi đại nhạc kịch sẽ có cả dẫn truyện và nhạc live.