Manga chỉ mới quay trở lại vào 31 tháng 08 sau đợt tạm nghỉ 6-tháng