Series về mạt chượt sẽ quay lại vào ngày 15 tháng 09