Viz Media đã xuất bản manga dưới dạng số bằng tiếng Anh