Yen Press sẽ phát hành manga siêu nhiên ở Bắc Mỹ .