Manga Mysterious Joker của Hideyasu Takahashi được chuyển thành TV anime có 4 season