Họ cũng thông báo rằng manga sẽ quay trở lại trên tạp chí này số 29, phát hành vào ngày 19 tháng 06.