Tác giả Kentarō Itani lần đầu tiên xuất bản manga dưới dạng one shot là vào tháng 10 năm trước.