Manga Setoutsumi có một “thông báo quan trọng”, manga Sunset Rose đi đến hồi kết.