Đạo diễn live-action Bakuman – Hitoshi One sẽ đạo diễn phim này vào năm 2017