Ngoại truyện sẽ xuất hiện cùng lúc với series manga gốc trên tạp chí Gangan Joker