Tạp chí cũng cho biết Morikawa đang hồi phục để ông có thể tiếp tục công việc trong số ra thứ 29 vào ngày 21 tháng 6 .