Manga đã quay trở lại trong 1 chương sau khi bị tạm ngừng