Ryuryū Akari trong Accel World sẽ vẽ minh họa cho manga này.