Tập năm cũng là tập cuối của manga được biên soạn lại sẽ có thêm phần kết khi ra mắt.