Manga đã bán được hơn 52 triệu bản trên thế giới vào tháng 10 năm 2015.