Series sẽ có một bước chuyển (quan trọng) lớn khi gần kết thúc ở chương 85 trên số tháng 10 tạp chí Bessatsu Shōnen và bí mật ấy là…
(cảnh báo tiết lộ nội dung)