Manga được chuyển thành series TV live-action vào tháng 04