Manga nói về Xiang Yu – một vị tướng Trung Quốc, sẽ ra mắt vào tháng tới.