Manga sẽ đề cập đến hậu trường của Andou lúc thực hiện manga Hentai Kamen gốc.