Nhân vật được gửi nhiều chocolate nhất sẽ được công bố ở tập 18.