Hiện không rõ là chỉ một thành viên nhóm CLAMP bị bệnh hay là nhiều hơn. Theo website chính thức của CLAMP, series Drug & Drop của nhóm, đăng trên tạp chí Young Ace của Kadokawa, hiện cũng đang phải tạm ngưng.

Click để đọc thêm…