Viết Fic Round Robin
Viết thư tình cho member 27FC
Interview member 27FC
Contest Mr/Miss Mafia thân thiện 27FC
Event viết KHR fanfic
Vẽ FA/SDou về 27FC
Đó là sơ lược những hoạt động trong dịp even này.

Click để đọc thêm…