1. Hốt liền, vậy cũng hỏi
2. Để xem, chọn ra cái nào mình thích nhất, còn lại để nguyên
3. Đem đến đồn CA thôi, bé Đô chắc đang lo lắm
4. Không phải của mình, nhưng cũng không hơi đâu đem trả, ở đâu cứ để nguyên đó

Click để đọc thêm