Bạn sẽ làm gì nếu được tặng một viên thuốc đưa bạn trở lại thời cấp ba nhưng đó là một cái bẫy ép bạn sống dưới vỏ bọc một học sinh ?