Một trang web cho một bộ anime truyền hình mới, mang tên Sora no Method (Method of the Heavens), vừa được mở vào hôm nay.

Click để đọc thêm…