Manga ra tiếp từ tháng 06 sau đợt tạm dừng hồi tháng 01 năm 2016.