Bài viết có sử dụng các ví dụ so sánh trong nhiều bộ anime/LN khác nhau