Asobimo, Inc. đã thông báo rằng online smartphone game Avabel sẽ có TV anime