Thông báo đã được tuyên bố tại buổi hòa nhạc Live đầu tiên của game. Và trên tạp chí MEGAMI MAGAZINE số tháng 6 ra ngày 30/4 sẽ đăng thông tin về cuộc phỏng vấn những người liên quan đến việc sản xuất anime.

Click để đọc thêm…