Quyển thứ 1 kể về một cậu bé đội túi giấy trên đầu sẽ phát hành vào tháng 06.