Mitsutoshi Shimabukuro đã ra mắt manga vào 2008; Viz đã xuất bản manga bằng tiếng Anh