Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn le lói suốt trăm năm

Click để đọc thêm…