Tôi có thể bảo đảm với cậu rằng không một hội học sinh Nhật có thực nào có khả năng thay đổi thế giới cả.