Hôm nay trên trang web chính thức của GATCHAMAN Crowds cho biết season 2 sẽ được thực hiện. Season 2 sẽ mang tên ‘GATCHAMAN Crowds Second’.

Click để đọc thêm…