Công ty DLE đã đăng tập đầu trong số bốn tập Ghost in the Shell Arise được “remake” bởi FROGMAN. Phần “remake” này sẽ theo phong cách riêng của FROGMAN.

Click để đọc thêm…