Movie mới của Madhouse sản xuất cho Marvel là “Avengers Confidential: Black Widow & Punisher” sẽ phát hành BD/DVD ngày 25/3 năm nay.

Click để đọc thêm…